skip to Main Content

Stel jouw perfecte
outfit samen & win!

Officieel reglement “Fashion Jackpot” 

ARTIKEL 1

De actie “Fashion Jackpot” wordt georganiseerd door de vzw Waasland Shopping, Kapelstraat 100, 9100 SintNiklaas, hierna ‘Waasland Shopping’ genoemd.

ARTIKEL 2

De actie betreft een wedstrijd zonder aankoopverplichting, uitsluitend geldig in België, Nederland en in het Groothertogdom Luxemburg en geldig van 20 oktober tem 7 november ’20.

ARTIKEL 3

Het reglement is online beschikbaar via doorlink op de wedstrijdpagina.

ARTIKEL 4

Het is niet mogelijk om aan deze wedstrijd zonder aankoopverplichting deel te nemen op een andere manier dan degene die beschreven wordt in onderhavig reglement.

ARTIKEL 5

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer:

  • de favoriete outfit selecteren
  • de  gevraagde gegevens (voornaam, familienaam + mailadres) invullen
  • de schiftingsvraag invullen (+ ook aanduiden dat ze akkoord zijn met het wedstrijdreglement)

Vervolgens dient de deelnemer zijn antwoorden te bevestigen.

De deelnemingsformulieren en gegevens blijven eigendom van de organisator. 

ARTIKEL 6

De winnaars zijn de 3 personen waarvan hun antwoord het dichtst bij de schiftingsvraag zit. De organisator behoudt zich het recht om de prijs in handen van de winnaar te overhandigen, en om gebruik te maken van zijn naam evenals van foto’s genomen tijdens de overhandiging van de prijs, voor promotionele doeleinden.

ARTIKEL 7

De prijzen van deze wedstrijd zijn 3 outfits met een maximumwaarde van telkens € 250.

De prijzen worden persoonlijk uitgereikt aan de infobalie van Waasland Shopping.

Naar gelang de omstandigheden en mogelijkheden, behoudt de organisator zich te allen tijde het recht de gewonnen prijs te vervangen door een soortgelijke prijs van een soortgelijke waarde.

De winnaar moet zijn prijs opeisen voor 30 november 2020 . Na deze datum heeft de winnaar geen recht meer op zijn prijs en kan de organisator er weer helemaal vrij over beschikken.

ARTIKEL 8

Deelname is mogelijk door elke persoon die in België, Nederland of in het Groothertogdom Luxemburg woont, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Waasland Shopping of van een onderneming die aan deze vennootschap verbonden is, van een van hun reclameagentschappen, alsook hun familieleden. Minderjarigen dienen steeds de toestemming van ouders/voogd te hebben om te mogen deelnemen.

Deelnemers wiens profiel niet volledig is, dat wil zeggen, die het antwoord op beide wedstrijdvragen, hun familienaam, voornaam en/of e-mailadres niet hebben ingevuld, komen niet in aanmerking voor een prijs in het kader van deze wedstrijd.

Algemene bepalingen.

ARTIKEL 9

Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief de beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te verzekeren. Waasland Shopping heeft het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de promotieperiode aan te passen om de uitreiking van de prijzen te waarborgen.

Waasland Shopping verwerkt de gegevens volgens het privacy beleid dat u kan downloaden op www.waaslandshopping.com en wordt weergegeven bij de registratiepagina. Daarnaast kan u dit ten allen tijde opvragen via welkom@waaslandshopping.be.

ARTIKEL 10

De prijzen van deze wedstrijd zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar, noch inwisselbaar tegen geld.

Bij schending van één van de clausules van onderhavig reglement, poging tot fraude of vals spelen, wordt de prijs die krachtens dit reglement werd toegekend opnieuw in het spel gebracht en kan de winnaar geen aanspraak maken op enige winst van welk type en welke aard dan ook. De organisatoren behouden zich tevens het recht voor om deelnemers die vals spelen, frauderen of het huidige reglement trachten te omzeilen, te diskwalificeren.

ARTIKEL 11

Aangezien de winnaars exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure kan Waasland Shopping niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die zorgen voor de overbrenging van de gegevens en de hosting van de website.

Waasland Shopping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, die optreden ten gevolge van de deelname aan deze actie of van de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs in welke vorm dan ook;
  • verliezen of vertragingen die veroorzaakt zijn door derden in welke vorm dan ook.

Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Dendermonde worden gebracht.

Back To Top